• Zwroty i reklamacje

 

1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Klient bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty zwrotu towaru poniesie Klient z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwrócić mu koszty przesyłki zamówionego Produktu do wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie w dniu złożenia Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę (Kinz Krzysztof Woźniak,ul.Polna 48,32-080 Zabierzów) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru(np.drogą elektroniczną na adres email:sklep@kinz.pl lub pocztą tradycyjną) zachowując termin do odstąpienia od Umowy.

Formularz oświadczenia można znaleźć na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Zwracany Towar należy odesłać na adres Kinz Krzysztof Woźniak, ul.Polna 48, 32-080 Zabierzów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

Sprzedawca Kinz.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Państwa. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.

2. REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

Po wykryciu wady zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

Nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

                                                      

 

  • Sklep zamknięty

SKLEP CHWILOWO ZAMKNIĘTY ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.